องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นายคำนึง ลับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นายคำนึง ลับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นายประเวช พรหมภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นายประเวช พรหมภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นายเกษร พิมพ์สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นายเกษร พิมพ์สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
account_box สมาชิกสภา อบต.ท่าค้อ
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายประมูล รุ่งเป้า
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายประมูล รุ่งเป้า
ส.อบต หมู่ที่ 8
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นางสาวมะลิวรรณ์ พูลประสาร
รองปลัด อบต.ท่าค้อ
นางสาวมะลิวรรณ์ พูลประสาร
รองปลัด อบต.ท่าค้อ
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนภัสรพี เข็มปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนภัสรพี เข็มปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธัญญ์กมน อ่อนคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญญ์กมน อ่อนคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอาริยา จิตจำนงค์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอาริยา จิตจำนงค์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
นายฉัตรพงษ์ เชื้องาม
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายฉัตรพงษ์ เชื้องาม
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายอภิชาติ เพียพล
คนสวน
นายอภิชาติ เพียพล
คนสวน
นายธนากรณ์ คำภูศิริ
พนักงานขับรถขยะ
นายธนากรณ์ คำภูศิริ
พนักงานขับรถขยะ
นางปิยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางปิยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวีระชัย เข็มปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
นายวีระชัย เข็มปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
นายเอกชัย วรวัฒนสุชาติ
พนักงานประจำรถขยะ
นายเอกชัย วรวัฒนสุชาติ
พนักงานประจำรถขยะ
นายอนุสิทธิ์ ศรีกุล
พนักงานสูบน้ำ
นายอนุสิทธิ์ ศรีกุล
พนักงานสูบน้ำ
นายธีระยุทธ จันทร์อุด
พนักงานสูบน้ำ
นายธีระยุทธ จันทร์อุด
พนักงานสูบน้ำ
นายมนูญ เทอำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายมนูญ เทอำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางพิศมัย หาญมูล
คนงานทั่วไป
นางพิศมัย หาญมูล
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธนาภร ใจสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวธนาภร ใจสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางจิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุภาวิณี นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวิณี นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวพรพิมล ทองโสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวพรพิมล ทองโสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายนพรัตน์ พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพรัตน์ พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนัญญา เข็มเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอนัญญา เข็มเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางกัญจน์รัตน์ ประเสิรฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางกัญจน์รัตน์ ประเสิรฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุจริต ปุยวันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุจริต ปุยวันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายภานุเดช ไชยโกษี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายภานุเดช ไชยโกษี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางพิราวรรณ์ ระวิชัยภัทรกุล
คนงานทั่วไป
นางพิราวรรณ์ ระวิชัยภัทรกุล
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรัศมี พรหมมา
ครู ชำนาญการ
นางรัศมี พรหมมา
ครู ชำนาญการ
นางสาวอนุสรา เรืองประเสริฐ
ครู
นางสาวอนุสรา เรืองประเสริฐ
ครู
นางคำผง กาพิมพ์
ครู
นางคำผง กาพิมพ์
ครู
นางสาวเบ็ญจะมารถ กินลา
ครู
นางสาวเบ็ญจะมารถ กินลา
ครู
นางจุลินพร อั้งวงษ์
ครู
นางจุลินพร อั้งวงษ์
ครู
นางชุติพร พรมชาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชุติพร พรมชาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร พรหมราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร พรหมราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพรรณ์ เชียงบุตดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพรรณ์ เชียงบุตดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอาริยา สมจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอาริยา สมจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัมมร เคแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัมมร เคแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร ธนะขันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร ธนะขันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดชะดา เชียงบุดดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดชะดา เชียงบุดดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายวิทนะ กรุงเกตุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ลูกจ้างประจำ)
นายวิทนะ กรุงเกตุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนนทิยา นพเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนนทิยา นพเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอดิศักดิ์ ทองแสวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายอดิศักดิ์ ทองแสวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายปริวัฒน์ บ่อคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายปริวัฒน์ บ่อคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุชล วงษ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุชล วงษ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box ตรวจสอบภายใน
นางสาววีรยา ประเสริฐสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาววีรยา ประเสริฐสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 32
เมื่อวาน 87
เดือนนี้ 5,973
เดือนที่แล้ว 8,395
ทั้งหมด 11,091