องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
นายคำนึง ลับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0833380886
นายคำนึง ลับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0833380886
นายประเวช พรหมภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0903395810
นายประเวช พรหมภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0903395810
นายเกษร พิมพ์สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0872334577
นายเกษร พิมพ์สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
โทร : 0872334577
account_box สมาชิกสภา อบต.ท่าค้อ
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
โทร : 0892780485
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
โทร : 0892780485
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
โทร : 0897123404
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
โทร : 0897123404
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
โทร : 0895746705
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
โทร : 0895746705
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1
โทร : 0934723390
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1

โทร : 0934723390
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1
โทร : 0817692566
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1

โทร : 0817692566
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2
โทร : 0996374091
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2

โทร : 0996374091
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2
โทร : 0913529773
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2

โทร : 0913529773
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3
โทร : 0916785248
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3

โทร : 0916785248
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3
โทร : 0847898209
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3

โทร : 0847898209
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4
โทร : 0895761780
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4

โทร : 0895761780
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4
โทร : 0862186987
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4

โทร : 0862186987
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5
โทร : 0828395850
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5

โทร : 0828395850
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7
โทร : 0854525001
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7

โทร : 0854525001
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7
โทร : 0845116674
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7

โทร : 0845116674
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8
โทร : 0878553229
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8

โทร : 0878553229
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9
โทร : 0844089326
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9

โทร : 0844089326
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9
โทร : 0896219265
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9

โทร : 0896219265
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10
โทร : 0897123404
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10

โทร : 0897123404
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11
โทร : 0872346949
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11

โทร : 0872346949
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12
โทร : 0895718305
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12

โทร : 0895718305
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12
โทร : 0895772513
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12

โทร : 0895772513
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13
โทร : 0986177980
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13

โทร : 0986177980
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13
โทร : 0807662433
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13

โทร : 0807662433
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14
โทร : 0801902673
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14

โทร : 0801902673
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14
โทร : 0847951769
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14

โทร : 0847951769
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
นางสาวมะลิวรรณ์ พูลประสาร
รองปลัด อบต.ท่าค้อ
นางสาวมะลิวรรณ์ พูลประสาร
รองปลัด อบต.ท่าค้อ
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธัญญ์กมน อ่อนคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญญ์กมน อ่อนคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวนภัสรพี เข็มปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนภัสรพี เข็มปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
นายฉัตรพงษ์ เชื้องาม
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายฉัตรพงษ์ เชื้องาม
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายอภิชาติ เพียพล
คนสวน
นายอภิชาติ เพียพล
คนสวน
นายธนากรณ์ คำภูศิริ
พนักงานขับรถขยะ
นายธนากรณ์ คำภูศิริ
พนักงานขับรถขยะ
นางปิยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางปิยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวีระชัย เข็มปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
นายวีระชัย เข็มปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
นายเอกชัย วรวัฒนสุชาติ
พนักงานประจำรถขยะ
นายเอกชัย วรวัฒนสุชาติ
พนักงานประจำรถขยะ
นายอนุสิทธิ์ ศรีกุล
พนักงานสูบน้ำ
นายอนุสิทธิ์ ศรีกุล
พนักงานสูบน้ำ
นายธีระยุทธ จันทร์อุด
พนักงานสูบน้ำ
นายธีระยุทธ จันทร์อุด
พนักงานสูบน้ำ
นายมนูญ เทอำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายมนูญ เทอำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางพิศมัย หาญมูล
คนงานทั่วไป
นางพิศมัย หาญมูล
คนงานทั่วไป
นายเข็มรัตน์ หาลาภ
พนักงานประจำรถขยะ
นายเข็มรัตน์ หาลาภ
พนักงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธนาภร ใจสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวธนาภร ใจสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางจิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุภาวิณี นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวิณี นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวธัญญ์นลิน ธนาทิศชัยสุโข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวธัญญ์นลิน ธนาทิศชัยสุโข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายนพรัตน์ พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพรัตน์ พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนัญญา เข็มเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอนัญญา เข็มเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางกัญจน์รัตน์ ประเสิรฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางกัญจน์รัตน์ ประเสิรฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุจริต ปุยวันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุจริต ปุยวันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายภานุเดช ไชยโกษี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายภานุเดช ไชยโกษี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางพิราวรรณ์ ระวิชัยภัทรกุล
คนงานทั่วไป
นางพิราวรรณ์ ระวิชัยภัทรกุล
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรัศมี พรหมมา
ครู ชำนาญการ
นางรัศมี พรหมมา
ครู ชำนาญการ
นางสาวอนุสรา เรืองประเสริฐ
ครู
นางสาวอนุสรา เรืองประเสริฐ
ครู
นางคำผง กาพิมพ์
ครู
นางคำผง กาพิมพ์
ครู
นางสาวเบ็ญจะมารถ กินลา
ครู
นางสาวเบ็ญจะมารถ กินลา
ครู
นางจุลินพร อั้งวงษ์
ครู
นางจุลินพร อั้งวงษ์
ครู
นางชุติพร พรมชาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชุติพร พรมชาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร พรหมราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร พรหมราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพรรณ์ เชียงบุตดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพรรณ์ เชียงบุตดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอาริยา สมจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอาริยา สมจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัมมร เคแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัมมร เคแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร ธนะขันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร ธนะขันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดชะดา เชียงบุดดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดชะดา เชียงบุดดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายวิทนะ กรุงเกตุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ลูกจ้างประจำ)
นายวิทนะ กรุงเกตุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนนทิยา นพเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนนทิยา นพเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอดิศักดิ์ ทองแสวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายอดิศักดิ์ ทองแสวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายปริวัฒน์ บ่อคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายปริวัฒน์ บ่อคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุชล วงษ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุชล วงษ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box ตรวจสอบภายใน
นางสาววีรยา ประเสริฐสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาววีรยา ประเสริฐสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 459
เดือนนี้ 5,096
เดือนที่แล้ว 10,461
ทั้งหมด 30,131