messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายพิชญา โพชราษฎร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0616295249
นายคำนึง ลับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0833380886
นางกรทิพย์ มูลเกษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0899402541
นางสาวจิรวัฒน์ ปุณตุง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0619502894
account_box สมาชิกสภา อบต.ท่าค้อ
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0892780485
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0895718305
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
นายประสิทธิ์ พรหมมา
ส.อบต หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อ : 0860249354
นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี
ส.อบต หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อ : 0834624804
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อ : 0610283067
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อ : 0895761780
นางสาวสุรีรัตน์ ไชยพร
ส.อบต หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อ : 0862181130
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อ : 0892780485
นางสาวจันทร์ทะจร กานิล
ส.อบต หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อ : 0630234624
นายทรัพย์สถิต พิมพ์สา
ส.อบต หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อ : 0879504889
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อ : 0624642045
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11
หมายเลขติดต่อ : 0621575950
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อ : 0895718305
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อ : 0807662433
นายสุทธิชัย ผูกดวง
ส.อบต หมู่ที่ 14
หมายเลขติดต่อ : 0952948355
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
นายกรีฑา จริตรัมย์
รองปลัด อบต.ท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0892769767
พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขติดต่อ : 0803012289
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขติดต่อ : 0815749851
นางสาวญาณณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
หมายเลขติดต่อ : 0926169598
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ : 0897138493
account_box สำนักปลัด
พ.จ.ท. ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธัญญ์กมน อ่อนคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวนภัสรพี เข็มปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายคมสันต์ คำเถื่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวแพรพิชญ์ชา แก้วพุด
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
น.ส.เบญธิชาดา ลี้พล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวอาริสา ดาทอง
นิติกรปฎิบัติการ
นายฉัตรพงษ์ เชื้องาม
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายอภิชาติ เพียพล
คนสวน
นายธนากรณ์ คำภูศิริ
พนักงานขับรถขยะ
นางปิยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวีระชัย เข็มปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
นายเอกชัย วรวัฒนสุชาติ
พนักงานประจำรถขยะ
นายอนุสิทธิ์ ศรีกุล
พนักงานสูบน้ำ
นายธีระยุทธ จันทร์อุด
พนักงานสูบน้ำ
นายมนูญ เทอำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางพิศมัย หาญมูล
คนงานทั่วไป
นายเข็มรัตน์ หาลาภ
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวมริสา นนตะแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธนาภร ใจสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายนพรัตน์ พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนัญญา จันทร์เตชะสถิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์ดา ฮุยพิทักษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หมายเลขติดต่อ : 092-3962977
นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางกัญจน์รัตน์ ประเสิรฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุจริต ปุยวันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายภานุเดช ไชยโกษี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางพิราวรรณ์ ระวิชัยภัทรกุล
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวญาณณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาว กัญยาณี สีสมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเขมขจี ฉัตรโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (กองการศึกษา)
นายวัชระ มูลเกษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขติดต่อ : 0935294153
นางรัศมี พรหมมา
ครู คศ.2
นางสาวอนุสรา เรืองประเสริฐ
ครู คศ.2
หมายเลขติดต่อ : 0987040857
นางสาวเบ็ญจะมารถ กินลา
ครู คศ.1
หมายเลขติดต่อ : 0872188871
นางจุลินพร อ้างวงษ์
ครู คศ1
นางสาวกาญจนา คำสุภา
ครูชำนาญการ
นางชุติพร พรมชาลี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร พรหมราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพรรณ์ เชียงบุตดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางอัมมร เคแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร ธนะขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุดชะดา เชียงบุดดี
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิทนะ กรุงเกตุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนนทิยา นพเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
รัตน์ติยากร ชัยรินทร์
จ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอดิศักดิ์ ทองแสวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายปริวัฒน์ บ่อคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุชล วงษ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box ตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ