องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569)
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดความรู้ IIT และ EIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระะบบใหม่)ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 311/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นนายทะเบียนพาณิชย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 540 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 241/2565 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานของ อบต.ท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายงานการปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 111/2565 เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 768 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 54/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 51/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและถือลูกกุญแจตู้นิรภัยชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 50/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและถือลูกกุญแจตู้นิรภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 451 |
photo คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 34/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ