องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดความรู้ IIT และ EIT ระดับหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระะบบใหม่)ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 311/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นนายทะเบียนพาณิชย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 241/2565 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รายงานการปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 111/2565 เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 54/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 51/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและถือลูกกุญแจตู้นิรภัยชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 50/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและถือลูกกุญแจตู้นิรภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
photo คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 34/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินผ่านธนาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 14/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 9/2565 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 8/2565 เรื่องแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คำสั่งอบต.ท่าค้อ ที่ 4/2565 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฎิบัติงานนอกสถานทีร่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ