องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
folder ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
ระเบียบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าค้อ (ครั้งที่ 2)ปีการศึกษา2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศขายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเบี้ยยังขีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
คำสั่งคณะกรรมการในการช่วยเหลือประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 17
เมื่อวาน 72
เดือนนี้ 5,958
เดือนที่แล้ว 8,380
ทั้งหมด 11,076