องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
account_box สมาชิกสภา อบต.ท่าค้อ
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0892780485
นางวิลาสินี สามารถ
ประธานสภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0892780485
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0897123404
นายทองมา จันทะพรม
รองประธานสภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0897123404
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
นางปัณณพร อะโน
เลขานุการ สภาฯ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อ : 0934723390
นายบุญเลิศ อ่อนตา
ส.อบต หมู่ที่ 1

หมายเลขติดต่อ : 0934723390
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อ : 0817692566
นางสมศรี ซัมเมอร์คอร์น
ส.อบต หมู่ที่ 1

หมายเลขติดต่อ : 0817692566
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อ : 0996374091
นายประจิต คำพิมพ์
ส.อบต หมู่ที่ 2

หมายเลขติดต่อ : 0996374091
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อ : 0913529773
นายอนุศักดิ์ ไชยผาบ
ส.อบต หมู่ที่ 2

หมายเลขติดต่อ : 0913529773
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อ : 0916785248
นายกินนอน รอบคอบ
ส.อบต หมู่ที่ 3

หมายเลขติดต่อ : 0916785248
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อ : 0847898209
นายบุญเรือง วงค์เทราช
ส.อบต หมู่ที่ 3

หมายเลขติดต่อ : 0847898209
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อ : 0895761780
นายบุญค้ำ พุทธวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 4

หมายเลขติดต่อ : 0895761780
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อ : 0862186987
นายมโนช เพ็งแก้ว
ส.อบต หมู่ที่ 4

หมายเลขติดต่อ : 0862186987
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อ : 0828395850
นางพิศนา ตรีโอษฐ์
ส.อบต หมู่ที่ 5

หมายเลขติดต่อ : 0828395850
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 5
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางวิลาสินี สามารถ
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 6
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อ : 0854525001
นางขันธ์ แสงเสน
ส.อบต หมู่ที่ 7

หมายเลขติดต่อ : 0854525001
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อ : 0845116674
นายเสราะ โสมี
ส.อบต หมู่ที่ 7

หมายเลขติดต่อ : 0845116674
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อ : 0878553229
นายประกอบ ธีระวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 8

หมายเลขติดต่อ : 0878553229
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อ : 0844089326
นายเกียรติศักดิ์ กันหามี
ส.อบต หมู่ที่ 9

หมายเลขติดต่อ : 0844089326
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อ : 0896219265
นายรุ่งโรจน์ อุ่นอาสา
ส.อบต หมู่ที่ 9

หมายเลขติดต่อ : 0896219265
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อ : 0897123404
นายทองมา จันทะพรม
ส.อบต หมู่ที่ 10

หมายเลขติดต่อ : 0897123404
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11
หมายเลขติดต่อ : 0872346949
นายสมบูรณ์ พัฒนวงค์ชัย
ส.อบต หมู่ที่ 11

หมายเลขติดต่อ : 0872346949
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อ : 0895718305
นายชัยชนะ พวงเงิน
ส.อบต หมู่ที่ 12

หมายเลขติดต่อ : 0895718305
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อ : 0895772513
นายสถิต วงหาจักษ์
ส.อบต หมู่ที่ 12

หมายเลขติดต่อ : 0895772513
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อ : 0986177980
นายจิตติวัฒนา ศรีสุราช
ส.อบต หมู่ที่ 13

หมายเลขติดต่อ : 0986177980
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อ : 0807662433
นายอนันต์ บุตรวงค์
ส.อบต หมู่ที่ 13

หมายเลขติดต่อ : 0807662433
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14
หมายเลขติดต่อ : 0801902673
นายเสรี สมจิตร
ส.อบต หมู่ที่ 14

หมายเลขติดต่อ : 0801902673
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14
หมายเลขติดต่อ : 0847951769
นายนัฐกิตติ พิพัฒนบดินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 14

หมายเลขติดต่อ : 0847951769
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0813206089
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216