messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
พ.จ.ท. ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธัญญ์กมน อ่อนคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวนภัสรพี เข็มปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายคมสันต์ คำเถื่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวแพรพิชญ์ชา แก้วพุด
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
น.ส.เบญธิชาดา ลี้พล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวอาริสา ดาทอง
นิติกรปฎิบัติการ
นายฉัตรพงษ์ เชื้องาม
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายอภิชาติ เพียพล
คนสวน
-ว่าง-
พนักงานขับรถขยะ
นางปิยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวีระชัย เข็มปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
พนักงานประจำรถขยะ
นายอนุสิทธิ์ ศรีกุล
พนักงานสูบน้ำ
นายธีระยุทธ จันทร์อุด
พนักงานสูบน้ำ
-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางพิศมัย หาญมูล
คนงานทั่วไป
นายเข็มรัตน์ หาลาภ
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวมริสา นนตะแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ