messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวญาณณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาว กัญยาณี สีสมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเขมขจี ฉัตรโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (กองการศึกษา)
นายวัชระ มูลเกษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขติดต่อ : 0935294153
นางรัศมี พรหมมา
ครู คศ.2
นางสาวอนุสรา เรืองประเสริฐ
ครู คศ.2
หมายเลขติดต่อ : 0987040857
นางสาวเบ็ญจะมารถ กินลา
ครู คศ.1
หมายเลขติดต่อ : 0872188871
นางจุลินพร อ้างวงษ์
ครู คศ1
นางสาวกาญจนา คำสุภา
ครูชำนาญการ
นางชุติพร พรมชาลี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบังอร พรหมราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพรรณ์ เชียงบุตดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางอัมมร เคแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร ธนะขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุดชะดา เชียงบุดดี
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิทนะ กรุงเกตุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนนทิยา นพเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
รัตน์ติยากร ชัยรินทร์
จ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ