องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 377
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการและเพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งของส่วนราชการให้เหมาะสมกับงานและผู้มารับบริการ จึงได้ย้ายส่วนราชการต่างๆในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงาน และรองรับจำนวนประชาชนที่มาติดต่อราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงย้ายส่วนราชการต่างๆใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ดังต่อไปนี้ 1. สำนักปลัด ให้ย้ายจากอาคารเดิมไปยังอาคารศรีบังกอ ซึ่งตั้งอยู่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อหลัง (เก่า) 2. กองช่าง ให้ย้ายจากอาคารเดิมไปยังอาคารศรีบังกอ ซึ่งตั้งอยู่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อหลัง (เก่า) 3. กองคลัง ย้ายไปแทนสำนักปลัด(เดิม) 4. กองสวัสดิการสังคม ย้ายไปแทน กองคลัง (เดิม) 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ที่
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าค้อ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 042-532567