ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งศูนย์กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง