ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง