ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง