messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งที่ยังไม่มีโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสินค้าในบริเวณ อบต.ท่าค้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าค้อ โทร.042532567 ค่ะ
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
สำรวจรายชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย(กลุ่มเปราะบาง)ในเขตพื้นที่ตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
อบต.ท่าค้อ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในสภาพยากลำบากเพื่อขอรับโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและผู้ที่ประสบปัญหาระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
อบต.ท่าค้อ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ท่าค้อ ประจำปีการศึกษา 2567 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 042-532567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
การรับฟังความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ผลการจัลสลากแบ่งสาย กีฬาตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367 |
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 28
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
อบต.ท่าค้อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามไม่ให้ประชาชน เผาขยะ เผาใบไม้ และเผาตอซังข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 565 |
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 123 |
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 147 |
ประกาศ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 123 |
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในสภาพยากลำบากเพื่อขอรับโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
find_in_page ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 176 |
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ