องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.-สธ.-ตำบลท่าค้อ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่องนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สังกัด อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนแสดงความเห็นร่างประชาพิจารณ์ ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ข้อกำหนดตามข้อ 6 ว่าด้วยเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง แนวทางปฎิบัติงานด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฎิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 20 (ทั้งหมด 219 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ