messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder คู่มือประชาชน
การยื่นคำร้องขอเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350 |
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357 |
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350 |
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332 |
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338 |
การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320 |
การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ