องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
insert_drive_file การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325 |
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
insert_drive_file การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
insert_drive_file การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311 |
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311 |
insert_drive_file การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306 |
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304 |
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
insert_drive_file การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ