องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โครงการบอกดิน 3
รายละเอียด : กรมที่ดินเตรียมเปิดโครงการบอกดินระยะที่ 3 หรือ "บอกดิน 3" ต่อเนื่องจาก บอกดิน 1 และ 2 เพื่อให้ประชาชนที่ถือครองที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีหลักฐานการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส.3-น.ส.3ก) แจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินเข้ามายังรัฐ ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อสะดวกต่อการเข้าไปรังวัดกำหนดแผนเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนแบบง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 เป็นเวลา 5 เดือน ประเมินว่าจะมีประชาชนสนใจ มีปริมาณมากกว่า โครงการบอกดิน 2 เพราะขณะนี้เริ่มมีประชาชนสอบถามเข้ามายังกรมที่ดินแล้วว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไรก็าม แผนออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) กรมที่ดินมีแผนออกโฉนดที่ดิน ทั้งแบบตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนด และออกโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทั่วประเทศ 70 จังหวัด รวมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 42,000-43,000 แปลง ขณะศักยภาพการออกโฉนดที่ดินต่อปีเฉลี่ย 120,000 แปลง สำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด เริ่ม 1 ต.ค.นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำรวจออกโฉนดที่ดิน คือ การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัดปักหลักเขต ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58, 58 ทวิ และ 69 เป็นการออกโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่จากกองหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ไปทำการเดินสำรวจเป็นหมู่บ้านหรือตำบล โดยประชาชนไม่ต้องมายื่นคำขอ เจ้าของที่ดินหรือตัวแทนจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดและปักหลักเขตเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนสิทธิในที่ดิน พร้อมทั้งให้ลงชื่อในเอกสารการสอบสวน และลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียง ประเภทการสำรวจออกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัดปักหลักเขต การสำรวจออกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัดปักหลักเขต มี 2 ประเภท 1. การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยการสร้างระวางแผนที่ หรือ “การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินภาคพื้นดิน” จะดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน หรือพื้นที่ที่มีสิ่งปกคลุม เช่น ที่สวน ที่ไร่ ซึ่งไม่เห็นรายละเอียดในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ 2. การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ เป็นการออกโฉนดที่ดินที่คล้ายกับข้อ 1 แต่ไม่ได้สร้างระวางแผนที่ โดยเจ้าหน้าที่จะนำระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศไปทำการหมายหลักเขตและตำแหน่งที่ดินไว้ในระวางแผนที่ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่โล่ง เช่น ที่นา ขั้นตอนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัดปักหลักเขต 1. เจ้าหน้าที่จะไปประชุมนัดหมายการรังวัดและสอบสวนสิทธิ 2. เจ้าของที่ดินไม่ต้องมายื่นคำขอ แต่ต้องเตรียมการ ดังนี้ นำหลักเขตไปปักตามมุมเขตที่ดินของตน นำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจฯ เพื่อทำการรังวัด เตรียมเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ค.1, น.ส.3, น.ส.3 ก. หรือ น.ส. 3 ข.) สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ และลงชื่อในแบบสอบถามการออกโฉนดที่ดิน 3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเป็นกลุ่มหมู่บ้านและตำบล และประกาศแจกโฉนดที่ดิน 30 วัน 4. ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 5. เจ้าหน้าที่นัดหมายการแจกโฉนดที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดิน การสำรวจออกโฉนดที่ดินจะดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1. ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ระยะเตรียมการ วันที่ 1 ตุลาคม-14 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางส่วนกลาง เพื่อเตรียมข้อมูลและวางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม วันที่ 15 ธันวาคม-31 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่เตรียมการในภาคสนาม ระยะเวลาปฏิบัติงานภาคสนาม วันที่ 1 มกราคม 2565-31 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน สอบสวนสิทธิในที่ดิน วันที่ 15 มกราคม 2565-15 สิงหาคม 2565 รังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน วันที่ 16 สิงหาคม 2556-30 กันยายน 2565 ระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร ระวางแผนที่ และส่งมอบงานให้แก่สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่เดินทางกลับกรมที่ดิน วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2565 ระยะเวลาเช่าที่สถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการสำรวจฯ 2. ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ระยะเตรียมการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาปฏิบัติงานภาคสนาม วันที่ 1 มกราคม 2565-วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาสรุปผลงานและส่งมอบงาน วันที่ 1 กันยายน 2565-วันที่ 30 กันยายน 2565 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัดปักหลักเขต มีดังนี้ ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท (เนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ 2 บาท โดยเศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่) ค่าหลักเขตเหมาจ่าย แปลงละ 60 บาท (ไม่ว่าจะใช้หลักเขตกี่หลักก็ตาม) ค่ามอบอำนาจ (หากมี) จะต้องเสียค่ามอบอำนาจเพิ่มเรื่องละ 20 บาท อากรปิดในหนังสือมอบอำนาจเรื่องละ 30 บาท สำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอะไรบ้าง โดยจะทำการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 70 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, ชุมพร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตรัง, ตราด, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์, นราธิวาส, น่าน, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, พัทลุง, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, พะเยา, มหาสารคาม, มุกดาหาร, แม่ฮ่องสอน, ยะลา, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำปาง, ลำพูน, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สตูล, สระแก้ว, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อ่างทอง, อุดรธานี, อุทัยธานี, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, และอำนาจเจริญ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และเริ่มเดินสำรวจในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ - ผ่านทาง Application SmartLands (ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด, ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด) - ทางเว็บไซต์โครงการบอกดิน 2 ผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์โครงการบอกดิน 2 เพียงแค่ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของคุณเป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูล โดยเริ่มตรวจสอบสิทธิ์โครงการบอกดิน 2 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับโครงการบอกดิน ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "บอกดิน 3" กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ